วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานวิจัยกับโครงการ

ให้ตอบคำถามว่า แต่ละบท(5 บท)ในงานวิจัยที่หามามีส่วนประกอบอะไรบ้าง แต่ละบท(5บท)ของโครงการมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

5 ความคิดเห็น:

 1. ปริญญานิพนธ์ (โครงการ) การพัฒนาระบบจัดการความรู้ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรณีศึกษา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  บทที่ 1 บทนำ
  - หลักการและเหตุผล
  - วัตถุประสงค์
  - ขอบเขตของโครงการ
  บทที่ 2 ทฤษฏีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  - ความหมาย ความสำคัญของความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้
  - การศึกษาและพัฒนาระบบจัดการความรู้
  - เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
  - ตัวอย่างองค์กรที่มีการจัดการ KM
  - การพัฒนาระบบ
  - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  - งายวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  - บทสรุป
  บทที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
  - ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  - การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
  - การออกแบบหน้าจอโปรแกรม
  - การสร้างและพัฒนาระบบ
  - ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงแก้ไข
  - สรุปผลและจัดทำปริญญานิพนธ์
  บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
  - ส่วนของหน้าจอหลัก
  - ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
  - อาจารย์/ เจ้าหน้าที่
  - นักศึกษาศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
  บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
  - สรุปผลของการดำเนินงาน
  - ปัญหาและแนวทางแก้ไข
  - ข้อเสนอและ

  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ประวัติผู้จัดทำ


  วิทยานิพนธ์(งานวิจัย) การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับส่วนงานพัฒนาวิชาการโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม

  บทที่ 1 บทนำ
  - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
  - วัตถุประสงค์
  - สมมติฐานการวิจัย
  - ขอบเขตฐานการวิจัย
  - นิยามศัพท์เฉพาะ
  - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  - ส่วนงานพัฒนาวิชาการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - ความหมาย ความสำคัญของความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้
  - เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้
  - แนวคิดการทำ KM ในไทย
  - การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความรู้
  - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
  - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  - การเก็บรวบรวมข้อมูล
  - สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่ 4 ผลการวิจัย
  - การพัฒนาการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับส่วนงานพัฒนาวิชาการ
  โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
  - ผลการประเมินความคิดเห็น
  บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  - สรุปผล
  - อภิปรายผล
  - ข้อเสนอแนะ

  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ประวัติผู้วิจัย

  ตอบลบ
 2. โครงงาน การพัฒนาระบบจัดการสื่อสอนเสริมมัลติมีเดียแบบออนไลน์
  บทที่ 1 บทนำ
  1.1ความเป็นมาของโครงงาน
  1.2วัตถุประสงค์ของโครงงาน
  1.3ขอบเขตโครงงาน
  1.4ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2.1การผลิตสื่อเสริมเพื่อการศึกษา
  2.2สื่อสิ่งต่อเนื่อง(Streaming Media)
  2.3ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Content Management System : CMS)
  2.4วิดีโอออนดีมานด์ (Video on Demand)
  2.5ระบบฐานข้อมูล (Database System)
  2.6ภาษาเอชทีเอชทีเอ็มแอล (HTML : Hyper Text Markup Language)
  2.7ภาษาพีเอชพี (PHP : Professional Home Page)
  2.8โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL)
  2.9Cascading Style Sheets (CSS)
  2.10 สรุป
  บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน
  3.1ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  3.2รวบรวมข้อมูล
  3.3การวิเคราะห์
  3.4ออกแบบระบบและฐานข้อมูล
  3.5สร้างและพัฒนาระบบ
  3.6ทดลองใช้งาน
  3.7แก้ไขและปรับปรุงระบบ
  3.8สรุปผลและเขียนปริญญานิพนธ์
  บทที่ 4 ผลของการดำเนินงาน
  4.1กกส่วนของเว็บเพจ
  4.1.1เว็บเพจหน้าล๊อกอิน
  4.1.2เว็บเพจในส่วนของการลงทะเบียน
  4.1.3เว็บเพจในส่วนของอาจารย์
  4.1.4เว็บเพจในส่วนของผู้ดูแลระบบ
  4.1.5เว็บเพจในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปและนักศึกษา
  บทที่ 5 สรุปผลและแนวทางพัฒนา
  5.1สรุปผลการดำเนินงาน
  5.2ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
  5.3แนวทางการพัฒนา
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก ก
  การติดตั้งโปรแกรม
  ภาคผนวก ข
  คู่มือการใช้งานโปรแกรม
  ประวัติผู้จัดทำ

  งานวิจัย การบูรณาการกายวิภาคศาสตร์และการนำเสนอแบบ 3 มิติกับภูมิปัญญาไทยท่าฤๅษีดัดตน
  บทที่ 1 บทนำ
  1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
  1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1.3 ขอบเขตของการวิจัย
  1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
  1.5 การดำเนินการวิจัย
  1.6 ประโยชน์ของงานวิจัย
  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  2.1 การบริหารแบบไทยท่าฤๅษีดัดตน
  2.2 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  2.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ
  2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
  3.1 การศึกษาข้อมูล
  3.2 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  3.3 การพัฒนาแบบจำลอง 3 มิติ ท่าฤๅษีดัดตน
  3.4 การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
  บทที่ 4 ผลการวิจัย
  4.1 ผลการพัฒนาแบบจำลอง 3 มิติ ท่าฤๅษีดัดตน
  4.2 ผลประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์
  4.3 ผลการสร้างสื่อนำเสนอ
  บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  5.1 สรุปผล
  5.2 อภิปรายผลการวิจัย
  5.3 อุปสรรคและปัญหาที่พบ
  5.4 ข้อเสนอแนะ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก ก
  รายนามผู้เชี่ยวชาญในการประเมินด้านแพทย์แผนไทยฤๅษีดัดตน
  หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านแพทย์แผนไทยฤๅษีดัดตน
  รายนามผู้เชี่ยวชาญในการประเมินด้านกายวิภาคศาสตร์
  หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านกายวิภาคศาสตร์
  รายนามผู้เชี่ยวชาญในการประเมินด้านสื่อมัลติมีเดีย
  หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านสื่อมัลติมีเดีย
  ภาคผนวก ข
  แบบประเมินด้านแพทย์แผนไทยฤๅษีดัดตน
  แบบประเมินด้านกายวิภาคศาสตร์
  แบบประเมินด้านมัลติมีเดีย
  ภาคผนวก ค
  ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย
  ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญสื่อด้านกายวิภาคศาสตร์
  ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญสื่อด้านมัลติมีเดีย
  ประวัติผู้วิจัย

  ตอบลบ
 3. โครงการ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บเรื่องการวางแผนการสอนวิชาปฏิบัติ
  บทที่ 1 บทนำ
  1.1ความเป็นมาของโครงงาน
  1.2วัตถุประสงค์ของโครงงาน
  1.3ขอบเขตโครงงาน
  1.4ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2.1 การวางแผนการสอนปฏิบัติ
  2.2 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
  2.3 เกมกับการศึกษา
  2.4 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
  2.5 การใช้งานระบบ LearnSquare
  2.6 สรุป
  บทที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
  3.1 วิเคราะห์บทเรียน
  3.2 ออกแบบบทเรียน
  3.3 การพัฒนาบทเรียน
  3.4 ทดสอบบทเรียน
  3.5 สรุปข้อมูลทั้งหมดเขียนเป็นปริญญานิพนธ์
  บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
  4.1 หน้าโฮมเพจ
  4.2 หน้าเมนูสำหรับสมัครเรียน
  4.3 ส่วนของการใช้งาน
  บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
  5.1 สรุปผล
  5.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข
  5.3 ข้อเสนอแนะ

  วิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงตรรกะ วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็ก ป.1
  บทที่ 1 บทนำ
  1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
  1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1.3 สมมติฐานการวิจัย
  1.4 ขอบเขตของการวิจัย
  1.5 นิยามคำศัพท์เฉพาะ
  1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกาาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน IMMCAI
  2.3 กระบวนการคิดเชิงตรรกะ(Logical Thinking)
  2.4 หลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  2.6 สรุปแนวทางการวิจัย
  บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
  3.1 การศึกษาข้อมูลและหลักสูตรรายวิชา
  3.2 การกำหนดประชากร
  3.3 การกำหนดรูปแบบการทดลอง
  3.4 การวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาของบทเรียน
  3.5 การสร้างเครื่องมือที่ใช้การวิจัย
  3.6 การดำเนินการทดสอบและประเมินผล
  3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
  บทที่ 4 ผลการวิจัย
  4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงตรรกะ วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้กระยวนการคิดเชิงตรรกะ วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  4.3 ผลการเปรียบเทียบกระบวนการคิดเชิงตรรกะก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้กระยวนการคิดเชิงตรรกะ วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  5.1 สมมติฐานการวิจัย
  5.2 สรุปผล
  5.3 อภิปรายผล
  5.4 ข้อเสนอแนะ

  ตอบลบ
 4. Project การสร้างเว็บสนับสนุนเพื่อการทบทวนบทเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
  บทที่ 1 บทนำ
  - หลักการและเหตุผล
  - วัตถุประสงค์ของโครงงาน
  - ขอบเขตของโครงงาน
  -ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  บทที่ 2 ทฤษฏีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  - ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  - แนวคิดและหลักการพัฒนาเว็บสนับสนุนเพื่อการทบทวนบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย
  - ระบบ E-learning
  - ระบบ LMS
  - การออกแบบการสอน
  - การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
  - โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
  - บทสรุป
  บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน
  - ศึกษาระบบ LMS ด้วยโปรแกรม Moodle
  - ติดตั้งโปรแกรม Moodle เพื่อสร้างเว็บสนับสนุนเพื่อการทบทวนบทเรียน
  - จัดเตรียมบทเรียน
  - จัดเตรียมสื่อการสอน
  - จัดเตรียมแบบฝึกจำลองสถานการณ์
  - นำบทเรียนสื่อการสอนและแบบฝึกจำลองสถานการณ์เข้าสู่ระบบ LMS
  - แก้ไขและปรับปรุงระบบ
  - จัดทำปริญญานิพนธ์
  บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
  -หน้าหลักของระบบ
  - ส่วนย่อยของเว็บที่สามารถลิงค์เข้าไปตามสิทธ์ของผู้ใช้
  - ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
  - อาจารย์ผู้สอนเข้าสู่ระบบ
  - นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
  - บทสรุปของการดำเนินงาน
  บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
  - สรุปผลของโครงงาน
  - ปัญหาและแนวทางแก้ไข
  - ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก ก
  - การติดตั้งโปรแกรม Appserv
  - การติดตั้งโปรแกรม Moodle
  ภาคผนวก ข
  - คู่มือการใช้งานเว็บสนับสนุนเพื่อการทบทวนบทเรียน
  ประวัติผู้จัดทำ  วิทยานิพนธ์ (งานวิจัย) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บในรูปแบบการ์ตูนสองมิติ และสามมิติ ร่วมกับเกม วิชา พระพุทธศาสนา

  บทที่ 1 บทนำ
  - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
  - วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  - สมมติฐาน
  - ขอบเขตของการวิจัย
  - นิยามคำศัพท์เฉพาะ
  - ประโยชน์ของการวิจัย
  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  - วิชาพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
  - หลักการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ และสามมิติ
  - เกมการสอน
  - การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
  - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  -บทสรุป
  บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
  - ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
  - กำหนดแบบแผนการทดลอง
  - กำหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
  - สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  - ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
  - วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
  บทที่ 4 ผลการวิจัย
  - ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
  - ผลการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
  - ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
  บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  - สรุปผลการวิจัย
  - อภิปรายผลการวิจัย
  - ปัญหาและอุปสรรคการวิจัย
  - ข้อเสนอแนะ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก ก
  - รายนามผู้เชี่ยวชาญ
  - หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
  - แบบการประเมินคุณภาพสื่อการสอนงานวิจัย
  ภาคผนวก ข
  - คำอธิบายรายวิชา
  - โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
  - การวิเคราะห์งานหรือภารกิจ
  - Task Evaluation Sheet
  - วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
  ภาคผนวก ค
  - แบบทดสอบและเฉลย
  - คะแนนความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา
  - ค่าความยากง่าย และ อำนาจจำแนกของแบบทดสอบ
  - การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
  ภาคผนวก ง
  - ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียน
  - ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียน
  ภาคผนวก จ
  - ตัวอย่างภาพในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
  ประวัติผู้วิจัย

  ตอบลบ
 5. โครงการ โปรแกรมฝึกร้องเพลงสำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล
  บทที่ 1 บทนำ
  - ความเป็นมาและความสำคัญของปริญญานิพนธ์
  - วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์
  - ขอบเขตของปริญญานิพนธ์
  -ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  บทที่ 2 ทฤษฏีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  - คาราโอเกะ
  - หลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย)
  - โปรแกรม Adobe Flash CS3 Professional
  - การใช้ Action Script เบื้องต้น
  - การออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Animation Design)
  - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  - สรุปทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน
  - การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
  - การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
  - การสร้างและพัฒนาโปรแกรม
  - การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม
  - การจัดทำปริญญานิพนธ์
  - ระยะเวลาดำเนินการ
  บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
  - ผลการพัฒนาโปรแกรมฝึกหัดร้องเพลงสำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล
  - ผลการประเมินของผู้ใช้งานโปรแกรมจากแบบสอบถาม
  บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
  - สรุปผลการดำเนินงาน
  - ข้อจำกัดและปัญหาการพัฒนาโปรแกรม
  - ข้อเสนอแนะ

  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก ก
  - แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้งาน
  ภาคผนวก ข
  - คู่มือการใช้งาน
  ประวัติผู้จัดทำ  งานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บวิชา ระบบเสียง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
  บทที่ 1 บทนำ
  - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
  - วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  - สมมติฐาน
  - ขอบเขตของการวิจัย
  - ข้อตกลงเบื้องต้น
  - คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย
  - ประโยชน์ของผลการวิจัย
  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  - วิชาระบบเสียง
  - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
  - หลักการออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ
  - การจัดการเรียนการสอนของ “Robert Gagne”
  - เทคนิคการสอนแบบสาธิต
  - หลักการออกแบบเว็บเพจเพื่อการศึกษา
  - การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Moodle
  - การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บในการวิจัย
  - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  -บทสรุป
  บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
  - ศึกษาหลักสูตรรายวิชา
  - กำหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
  - กำหนดแบบแผนการทดลอง
  - ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  - การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
  - วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
  บทที่ 4 ผลการวิจัย
  - ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา ระบบเสียง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
  - ผลการวิเคราะห์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา ระบบเสียง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
  - ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา ระบบเสียง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
  - ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชา ระบบเสียง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
  บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  - สรุปผลการวิจัย
  - อภิปรายผลการวิจัย
  - ข้อเสนอแนะ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก ก
  - หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินสื่อการสอน
  -รายนามผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีการและด้านเนื้อหา
  - แบบประเมินสื่อการเรียนด้านเทคนิคและวิธีการ
  - แบบประเมินสื่อการเรียนด้านเนื้อหา
  - แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน
  ภาคผนวก ข
  - หลักสูตรรายวิชา ระบบเสียง
  - หัวข้อบทเรียนหลังจากขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาวิชา ระบบเสียง
  - แผนผังเครือข่าย (Network Diagram) และแผนผังปะการัง (Coral Pattern)
  - วิเคราะห์เนื้อหาวิชา ระบบเสียง
  - จัดประสงค์การสอน วิชา ระบบเสียง
  - การประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบและวัตถุปรสงค์เชิงพฤติกรรม
  ภาคผนวก ค
  - การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย และ ค่าอำนาจจำแนก
  - ข่อสอบวิชา ระบบเสียง
  ภาคผนวก ง
  - การออกแบบทเรียน และตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บวิชา ระบบเสียง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
  ภาคผนวก จ
  - การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บวิชา ระบบเสียง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
  - การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ประวัติผู้วิจัย

  ตอบลบ